IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE
Nabór na członków komisji egzaminacyjnej Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze ogłasza nabór na członków komisji egzaminacyjnych w 44 zawodach, 
a w szczególności do komisji w niżej wymienionych zawodach: - ślusarz; - kucharz; - drukarz; - introligator; - kamieniarz; - fotograf; - elektryk; - elektromechanik urządzeń chłodniczych; - elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego; - cieśla; - dekarz; - betoniarz; - betoniarz-zbrojarz; - technolog robót wykończeniowych w budownictwie; - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie; - glazurnik; - monter instalacji i urządzeń sanitarnych; - parkieciarz; - tapicer; - krawiec; - kominiarz; - monter elektronik urządzeń radiowo-telewizyjnych; - monter elektronik; - sprzedawca; - monter izolacji budowlanych; - florysta Kandydaci powinni spełniać następujące warunki, które określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r.: Przewodniczący komisji i zastępcy przewodniczącego komisji powinni posiadać wykształcenie wyższe oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin. Członkowie komisji powinni posiadać: wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe i tytuł mistrza w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu mistrza, albo wykształcenie co najmniej średnie i tytuł technika w zawodzie, którego dotyczy egzamin, lub w zawodzie wchodzącym w zakres tego zawodu oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, którego dotyczy egzamin, lub zawodu wchodzącego w zakres tego zawodu, po uzyskaniu tytułu technika. Członkowie komisji powinni posiadać przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.4)), lub ukończony kurs pedagogiczny wymagany od instruktorów praktycznej nauki zawodu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Przewodniczącym komisji, zastępcami przewodniczącego komisji oraz członkami komisji mogą być także osoby, które są wpisane do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt oraz o wypełnienie ankiety członka komisji egzaminacyjnej. Więcej szczegółów pod nr tel. (068) 327 24 61 lub e-mail: biuro@izba.zgora.pl
Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl