IZBA RZEMIEŚLNICZA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W ZIELONEJ GÓRZE

Zasadnicza szkoła zawodowa - trzyletnia

Zasadnicza szkoła zawodowa przeznaczona jest dla absolwentów gimnazjów. Ukończenie jej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wybranym zawodzie, a także dalsze kształcenie (np. w liceum).

Okres nauki wynosi trzy lata i obejmuje kształcenie ogólne realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego oraz kształcenie zawodowe w wybranym zawodzie, realizowane zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach i ramowym planem nauczania dla trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej.

Absolwent ZSZ uzyskuje wykształcenie zasadnicze zawodowe oraz otrzymuje:

świa­de­ctwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,

dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe - po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, który
w województwie lubuskim organizuje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu (po zdaniu egzaminu eksternistycznego na wniosek zainteresowanego),

świadectwo czeladnicze po zdaniu egzaminu czeladniczego przed komisją powołaną przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości.

Uczniowie uczęszczający do ZSZ odbywają zajęcia praktyczne u pracodawców. Realizowane są one na podstawie zawieranej z pracodawcą umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego. Kandydat, który chce podpisać taką umowę musi:

mieć ukończone 16 lat

ukończyć gimnazjum

spełniać wymogi zdrowotne, pozwalające na podjęcie pracy w danym zawodzie

Młodociany pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne za wykonywaną pracę, które wynosi odpowiednio:

w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4% (152,93 zł)

w drugim roku nauki - nie mniej niż 5% (191,17 zł)

w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6% (229,40 zł) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (według GUS)

 

Młodociani pracownicy, którzy zrealizują zajęcia praktyczne u pracodawców i ukończą naukę w ZSZ, muszą przystąpić do egzaminu czeladniczego w celu uzyskania tytułu zawodowego. Pracownicy młodociani, którzy realizowali praktyczną naukę zawodu u pracodawców nie będących rzemieślnikami przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, które przepro­wa­dza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu. Natomiast  pracownicy młodociani realizujący praktyczną naukę zawodu u pracodawców będących rzemieślnikami zobowiązani są do przystąpienia do egzaminu czeladniczego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości.

Po zdaniu egzaminu stają się wykwalifikowanymi pracownikami w swoim zawodzie, mogą także kontynuować naukę np. w liceum dla dorosłych.

 

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze 2015 ul. Reja 9, 65-076 Zielona Góra Telefon: (68) 327 24 61 , fax: (68) 327 17 33 e-mail: biuro@izba.zgora.pl